lørdag 15. mars 2008

Hvilke ti bud sa du?

Noen mener at de ti bud gjelder for oss kristne – andre vil hevde at de ikke gjør det. Uansett hva man mener om den saken, så er det ingen tvil om at mange opp gjennom kirkehistorien har ment at de ti bud gjelder for de kristne. Derfor har de ti bud uten tvil hatt stor innflytelse på kirkens tankegang. For et par generasjoner siden kunne de fleste nordmenn ”de ti bud” på rams. I dag vil vel selv mange aktive menighetsmedlemmer slite med å nevne alle ti.

Men dagens lille spørsmål er: Hvilke bud er egentlig ”de ti bud”? Jeg vil hevde at det man kaller ”de ti bud” bare er ni av dem. Da jeg lærte om de ti bud på skolen så lurte jeg alltid på hvorfor det niende budet er ”du skal ikke begjære din nestes eiendom” mens det tiende budet er ”du skal ikke begjære din nestes ektefelle, eller hans arbeidsfolk eller andre som hører til hos din neste.” For meg høres dette ut som ett og det samme bud, nemlig: ”Du skal ikke begjære”. Saken er da også at dette selvfølgelig er ett og det samme bud. Men i så fall sitter vi jo igjen med bare ni bud! Hvor ble det da av de ti budene? Hvis det som kalles det niende og det tiende budet faktisk bare er det tiende – hvor kom vi ut av tellinga?

De ti budene ble gitt til Moses på Sinai. Dette kan du lese om i 2. Mosebok kapittel 20. Hvis du leser nøye gjennom dette kapitlet så ser du at man har hoppet over det andre budet, nemlig det som sier ”du skal ikke lage deg noe gudebilde”. Av en eller annen grunn blir dette slått sammen med det første budet som er ”du skal ikke ha andre guder enn Herren”. Men dette er jo åpenbart to forskjellige bud. Man kunne jo tenke seg at man ikke tilba noen andre enn Herren, men at man samtidig lagde seg et bilde av Ham. Men dette forbyr altså Skriften gjennom det annet bud.

Ved å ta med budet om ikke å lage bilder, så blir de ti bud en "fornuftig" rekke:
  1. Du skal ikke ha andre guder enn Herren
  2. Du skal ikke lage deg noen gudebilder
  3. Du skal ikke misbruke Herren din Guds navn
  4. Du skal holde hviledagen hellig
  5. Du skal ære din far og din mor
  6. Du skal ikke slå i hjel
  7. Du skal ikke bryte ekteskapet
  8. Du skal ikke stjele
  9. Du skal ikke lyve
  10. Du skal ikke begjære
Hvorfor i all verden har man så hoppet over det annet budet, og i stedet prøvd å ”berge stumpene” ved å dele opp det tiende budet på en ulogisk måte? Kanskje dette blir litt i overkant filosofisk, men jeg vil likevel lansere en teori:

Enhver som har vært i katolske eller ortodokse kirker har sett bilder av ”Maria og Jesusbarnet”. Det mange ikke vet er at disse såkalte madonnabildene er tatt rett ut fra hedenske religioner som var utbredt ved begynnelsen av vår tidsregning. Bildene av ”Maria og Jesus” er skremmende like bildene av ”Isis og Horus” som hadde blitt tilbedt helt fra tiden i det gamle Egypt. Faktisk kan man hevde at de ”kristne” madonnabildene er direkte avgudsbilder. De har bare har fått bibelske navn, i stedet for sine gamle hedenske navn. I en slik situasjon er det selvfølgelig ikke særlig populært å nevne det annet bud om ikke å lage gudebilder. Man drev jo og importerte gudebilder direkte inn i gudstjenestene sine.

Den østlige kirke med sitt sterkeste fotfeste i Bysants (dagens Istanbul) opplevde i tidlig middelalder enorme interne konflikter som følge av bruken av ikoner. Den som er interessert i å vite mer om dette kan søke på ordet ”ikonoklast” som betyr billedstorming. Det er interessant å vite at dette skjedde samtidig med Islams framvekst nettopp i denne delen av verden. Muhammed var i starten av sin karriere ganske velvillig innstilt mot ”bokens folk” det vil si jøder og kristne. Men etter hvert kjølnet dette betraktelig. Noe av det som Muhammed reagerte aller mest negativt på blant de kristne var det han oppfattet som dyrking av gudebilder (altså bruken av ikoner). Derfor er Islam ennå i dag så tydelig i mot billeder.

Mitt filosofiske spørsmål er: Ville Islam vokst fram hvis den kristne kirke på den tiden hadde tatt det annet bud på alvor? Hvis kirken hadde tatt billedforbudet bokstavelig – ville da Muhammed søkt til Bibelen i stedet for å satse på sine egne visjoner? Islam er (sammen med kommunismen) den ideologi som står bak det meste av kristenforfølgelsene i vår tid. Dette er selvfølgelig uhyre kompliserte problemstillinger. Men helt spissformulert: Er det slik at vi gjennom Islams motstand mot evangeliet høster fruktene av vår egen kirkes manglende innsikt i Guds ord? Hvis vi ikke hadde skåret vekk det annet bud – hadde da Islam fått grobunn?

12 kommentarer:

Anonym sa...

"Hvis kirken hadde tatt billedforbudet bokstavelig – ville da Muhammed søkt til Bibelen i stedet for å satse på sine egne visjoner?"

Nei, jeg tror ikke forbudet skal tolkes bokstavelig på den måten at man ikke skal kunne lage seg bilder eller krusifikser som skal visualisere eller minne oss om den sanne Guddommen. Budets intensjon er å forhindre avgudsdyrkelse, ikke begense eller vanskeliggjøre dyrkelsen av himmelens Gud. Det var evt Muhammed, sammen med noen kristne (ikonoklasere) tok feil i tidlig middelalder angående sine sine "billedforbud".

Dersom det skulle tolkes slik, så ville det jo være avgudsdyrkelse å sette opp et kors på en kirke, eller ha bilde av Jesus eller Martin Luther på veggen i stua. Det ville også være umulig å forholde seg til alt av billeddannende teknologi, slikt som tv, film osv.

En slik tolkning faller under samme kategori som Fariseernes personlige bokstavtolkninger av skriften. De var nøye med å følge lovens bokstav, men gikk glipp av dens hensikter - "bokstaven slår ihjel, mens ånden gjør levende" - noe som også var en del av Jesu budskap i bergpreknen.

Angående mangelen av det andre bud (billdeforbudet) så ser jeg ikke at det mangler verken i den offisielle Vulgata: http://www.latinvulgate.com/verse.aspx?t=0&b=2&c=20
eller i Den Katolske Katekismen:
http://www.katolsk.no/kkk/k3_15.htm
De stemmer bra med liseten du satte opp. Dessuten inneholder katekismen separate, klare advarsler mot å tilbe noe annet enn Guddommen, så det ville jo være rart om man skulle forandre skriften for å tillate noe slikt.

Hvis jeg ikke husker feil, så foreslo Augustin en annen rekkefølge og oppdeling av budene, men jeg kan ikke se at noe har blitt fjernet.

Dessuten finner man tegninger av Maria og andre helgener i Katakombene, så dersom de første kristne tolket budet slik du foreslår så drev i så fall også disse avgudsdyrkelse - før både Konstantin og Augustin. Det er vel lite trolig.

Nå kan jeg jo ha gått glipp av noe - dessuten er jeg ikke så stiv i Latin, da ;-)

mvh
rootsman

Eskil sa...

Jeg er enig med deg i at man ikke skal tolke billedforbudet fullstendig, slik de gjør det i Islam. Men nå er det vel heller ingen som har bilde av Martin Luther i stua si for å tilbe ham? Imidlertid finnes det vel en del synkretistiske varianter hvor helgenstatuer bare et ferniss for gamle guddommer? Det er i så fall dette vi må være på vakt mot!

Hovedpunktet mitt var egentlig inndelingen av de ti bud. Den linken du gir til den katolske katekismen deler jo også opp budet om å begjære i to, men slår sammen billedforbudet med det første budet. Jeg kjente ikke denne linken fra tidligere, men den styrker vel faktisk mitt første argument om inndelingen av budene.

Selvfølgelig står alle budene i Skriften! Jeg mener ikke at noen har redigert bort noe av den. Men ved å formidle (det jeg mener er) en ulogisk inndeling, så tas fokuset delvis vekk fra billedforbudet etter min mening. Den siste delen av innlegget mitt var mer en høyttenkning rundt mulig årsaker. Den delen holder derfor kanskje ikke vann...

Anonym sa...

"Jeg mener ikke at noen har redigert bort noe av den."

Jeg misforstod deg nok litt der - for det er nemlig mange som mener at Vulgata er korrupt angående budene, men dette stemmer ikke.

"Men nå er det vel heller ingen som har bilde av Martin Luther i stua si for å tilbe ham?

He-he, nei det kan du vel si. Men dersom bildeforbudet var ment som absolutt og bokstavlig, så ville det vært synd selv om man ikke tilber et slikt bilde. Da ville det også vært synd med ikoner av helgener selv om disse ikke tilbes, men fungerer som "vinduer" inn i kirkens fortid.

Jeg jobber jo selv i bilde-bransjen, så jeg er vant til å se på et bilde som en bærer av informasjon, dvs som et medium. Mediet har i seg selv ingen verdi uten det at det beskriver et objekt (det som befinner seg foran kameraets objektiv). Derfor må man eksempelvis aldri tilbe et bilde av Kristus, men man kan vise Ham ære, gjennom et bilde av Ham.

Mange går rundt med bilder av sine kjære i lommeboka. Når man tar frem disse for å se på, så går jo tankene til menneskene (objektet) og ikke til bildet (mediet).

En slik fremstilling stemmer også med katekismens artikkel 2132 angående bruk av bilder.

"Den linken du gir til den katolske katekismen deler jo også opp budet om å begjære i to, men slår sammen billedforbudet med det første budet.

Jeg har egentlig ikke tenkt så mye på dette, men når jeg leser teksten i 2.Mos, så synes jeg det er naturlig at billedforbudet faller sammen med budet mot avgudsdyrkelse.
"...du skal ikke ha andre guder enn meg ... du skal ikke lage deg noe bilde for å tilbe det..."
Disse utsagnene er vel to sider av samme sak - særlig når man leser videre, så ser man at billedforbudet gjelder nettopp for at man ikke skal dyrke disse gudene "oppe i himmelen, på jorden eller i vannet under jorden".

Men jeg er enig i at oppdelingen av bud 9 og 10 virker kunstig. Nå skulle det vært veldig interessant om man fant stentavlene. Da ville vi kanskje fått svaret på hvordan inndelignen er, eller om det er noen inndeling i det hele tatt, eller om det er bare 9. :-)


mvh
rootsman

Eskil sa...

Jeg tror at budet vedrørende bilder er med i de ti bud, fordi det er viktig å tenke gjennom. Siden de tid bud antakelig er det mest kjente av alle bibelvers sammen med ”Fader vår”, så er det jo bra om man husker de ti ”riktige” budene. Også de som ikke selv tror, blir jo påvirket av de delene av Guds ord som de måtte huske.

Selv om det ikke er slik at alle som bruker bilder/ikoner er avgudsdyrkere, så er det alltid en fare for at fokuset flyttes fra Skaperen til det skapte. Hadde kristne vært mer klar over billedforbudet, så hadde kanskje flere fått et reflektert forhold til dette? Det kunne vært greit nå i denne tid med religionsblanding av alle slag.

Kona mi og jeg har fått lov å jobbe med menighetsplanting blant hinduer i Norge. Det er ikke uvanlig at disse har hindualtere hjemme hos seg. Der kan man noen ganger finne at en av guddommene er ”Maria” og/eller ”Jesus”. Da kan man spørre seg om dette er Kristus som tilbes – eller om man tilber en avgud med et bibelsk navn. På den annen side så har min egen sønn tatovert et stort bilde av Kristus på overarmen – og han er ingen avgudsdyrker!

PS: Jeg liker ideen din om at det kanskje bare var NI bud. Hehe. Vi burde kunne starte et eget kirkesamfunn basert på den åpenbaringen: ”Ni-bud-vennenes forsamling” Problemet er vel at vi kjapt kunne fått en utbryter gruppe a la ”vi-som-tror-på-de-ni-bud-men-at-de-ikke-gjelder-for-oss-kristne-vennene”

Anonym sa...

Da kan man spørre seg om dette er Kristus som tilbes – eller om man tilber en avgud med et bibelsk navn.

Ja, det er vel Gud selv som får siste ordet i slike tvister.

Problemet er vel at vi kjapt kunne fått en utbryter gruppe a la ”vi-som-tror-på-de-ni-bud-men-at-de-ikke-gjelder-for-oss-kristne-vennene”

He-he...
Riktig.

rootsman

Eskil sa...

Nå har jeg gravd litt dypere: For det første så sier GT selv at det er ti bud (2Mos 34,28 og 5Mos 4,13) og ikke bare ni, så der gikk den teorien i vasken. Hehe

Mer interessant er det at både jødiske, anglikanske og ortodokse kommentarer har ”du skal ikke begjære” som ett og samme bud (nr 10), og har altså ikke splittet det slik det er vanlig i romersk-katolske og lutherske sammenhenger. På engelsk heter det andre bud i ortodoks teologi: ”You shall not make for yourself an idol”

Anonym sa...

Ja, det er visst en grei oversikt her:
http://en.wikipedia.org/wiki/Ten_Commandments#Division_of_the_Commandments

De ortodokse er jo minst like glade i ikoner, helgener og Maria (Theotokos, gudbæreren), så disse burde jo også slå sammen de to første budene, da.

Trist at sekten vår gikk i vasken - så da får vi vel bli ortodokse, da. :-)

rootsman

Eskil sa...

"...så da får vi vel bli ortodokse, da"

Hehe. Godt forsøk! Men jeg tror jeg blir i den menigheten jeg er :)

Bjørn Olav sa...

Det er jo inkarnasjonen som utgjør den store forskjellen, Eskil. Gud har fått et ansikt i Kristus.

Mener du at alle billedlige fremstillinger av frelseshistorien, av Kristus, etc er galt?

Har du noen bilder selv av Kristus hengende i huset ditt?

Eskil sa...

Nei, jeg mener ikke at alle fremstillinger av frelseshistorien er galt. Jeg mener dog det er grunn til å vise en viss forsiktighet, da jeg har sett en del synkretisme rundt bilder av "Kristus"

Men nei, jeg har ingen bilder av Kristus i mitt hjem - hvis du da ikke regner med at jeg og hele resten av familien er skapt i Guds bilde og har Kristus i hjertet. Men at jeg ikke har slike bilder er nok mer kulturelt betinget da jeg kommer fra en ikke-kristen bakgrunn hvor tanken på å ha et Jesusbilde er svært fjern, for å si det forsiktig. Men jeg har selv kjøpt et sølvkors til datteren min og har altså ikke problemer med det

Konklusjon: Jeg mener ikke at vi kristne er underlagt noe absolutt billedforbud. Samtidig mener jeg at det er en grunn til at dette er med i de ti bud. I det store perspektivet er dette dog et mindre viktig tema for meg.

Bjørn Olav sa...

Jeg vet ikke hva du sikter til når du sier at du har "sett en del synkretisme rundt bilder av "Kristus". Tenker du da på ikoner?

Nå har jeg siden 1988 hatt mye kontakt med ortodokse kristne både i Norge og i utlandet, og jeg har aldri opplevd dette. Uten å beskylde deg for det, tror jeg en god del faktisk beror på en god del misforståelser fra protestantisk hold.

Eskil sa...

Hvis du leser noen kommentarer lenger opp, så ser du at jeg har jobbet med evangelisering og menighetsplanting blant folk med bakgrunn i hinduismen. Der har jeg sett synkretisme, hvor statuer av "Kristus" og "Maria" er en del av pakka